Objavljen pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah

Nedavno so bile v Uradnem listu (št. 178/21, od strani 10433 (oziroma strani 43 v dokumentu PDF)) objavljene spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardih s področja srednjega šolstva, in sicer:

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje  izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, (pripombe SVIZ),

– Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, (pripombe SVIZ).

Pravilniki so bili sprejeti v takšni obliki oziroma vsebini, kot jih je MIZŠ prvotno pripravilo in predlagalo/poslalo v javno razpravo. Mnenja in predlogi, ki jih je k posameznim osnutkom pravilnikov prispeval SVIZ, niso bili upoštevani. Naše predloge najdete s klikom zgoraj na povezavo »pripombe SVIZ«.

Dan učiteljev, 5. oktober 2021

Iskrene čestitke ob svetovnem dnevu učiteljev. Praznovanja so lahko različna, najlepša pa so tista, ki zlijejo sedanjost s prihodnostjo. Zaposleni v v vzgoji in izobraževanju to zagotovo znamo in zmoremo.

PROTI POLITIZACIJI JAVNIH VRTCEV IN ŠOL V SLOVENIJISpoštovani člani SVIZ,

v rednih obvestilih GO SVIZ Slovenije, ki smo vam jih minuli teden poslali po e-poti, smo že izpostavili kategorično nasprotovanje sindikata predlagani noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki so jo v Državni zbor RS ob podpori nekaterih združenj občin vložili koalicijski poslanke in poslanci ter med drugim radikalno posega v sestavo svetov vrtcev, šol in dijaških domov. V tokratnih posebnih obvestilih namenjamo temu vidiku novele še posebno pozornost, dodatno pa v obliki plakata prilagamo javni poziv stroke k opustitvi načrta po spremembah dozdajšnje sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju. V SVIZ se namreč pozivu v celoti pridružujemo in v skladu s tem napovedujemo, da bo, če bi bila predstavljena novela zakona vseeno sprejeta, najvišji odbor sindikata odločal o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.

Kot smo vas torej že seznanili, naj bi se v skladu s predlagano novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja koncept sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju spremenil tako, da bi ustanovitelj (torej občine in država) dobil v svetu pet mest od skupno enajstih, hkrati pa predvideva zmanjšanje števila zaposlenih z zdajšnjih petih predstavnikov na tri. Bistveno povečanje članov in članic sveta zavoda, ki jih imenuje politika – naj bo ta lokalna ali državna –, preprosto pomeni politizacijo v delovanju šol in vrtcev, ki bo v ospredju ob vsakokratnem imenovanju ravnateljic in ravnateljev. Šole in vrtci bodo postali bojišče političnih strank pri imenovanju ravnateljev, pri čemer bo najpomembnejša lastnost kandidata, da bo prepoznan za »našega,« medtem ko bodo strokovno znanje, sposobnost organiziranja in ostale kompetence drugotnega pomena. Navedeno zagotovo ne vodi drugam kot v poslabšanje kakovosti našega vzgojno-izobraževalnega sistema, iz predloga pa obenem izhaja tudi popolno nezaupanje v slovensko učiteljstvo, in to kljub vsej kakovosti in uspehom, ki jih je izkazalo naše javno izobraževanje.

Na omenjeno so v javnem pismu, kot zapisano, opozorili tudi strokovnjaki in strokovnjakinje za preučevanje in delovanje družbenega podsistema vzgoje in izobraževanja s prvopodpisanim dr. Slavkom Gabrom ter podčrtali, da je zdajšnji koncept sestave svetov zavodov zagotavljal »stabilno vodenje vrtcev in šol in ni le pomembno prispeval k spodbudnim dosežkom našega sistema vzgoje in izobraževanja, ki primerjajo dosežke edukacije (npr. Pisa, Timss, Pirls), ampak tudi k relativno uspešnemu upravljanju z zelo zahtevno situacijo covida-19 v času ne posebej domišljenega zapiranja šol in vrtcev v Sloveniji«. Javni poziv stroke, naj poslanke in poslanci ponovno premislijo o nameravani demontaži javnega sistema vzgoje in izobraževanja ter da naj novele zakona, ki bo otežila že tako zahtevno delo v šolah in vrtcih, ne podprejo, prilagamo v obliki plakata.
V SVIZ, kot smo že omenili, s pozivom v celoti soglašamo, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da omenjeni predlog ne bo sprejet. V skladu z zapisanim Izvršilni odbor SVIZ poziva vse svoje članice in člane, ostale zaposlene v dejavnostih sindikata, starše, dijake ter vse druge državljanke in državljane, da izrazite nasprotovanje poskusu »po oblastnem urejanju enega od zadnjih področij, ki je ubežalo posegom politike v strokovno delo«. Če bi bila predstavljena novela zakona vseeno sprejeta, pa bo izvršilni odbor predlagal Glavnemu odboru SVIZ odločanje o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu.

MIZŠ dolžno zaščititi zaposlene

MIZŠ DOLŽNO ZAŠČITITI ZAPOSLENE NA SREDNJI ŠOLI ZAGORJE

Ravnanje vodstva šole in zaposlenih v povezavi z zavrnitvijo nošnje mask je bilo do zdaj povsem ustrezno in ga SVIZ v celoti podpira.

Ljubljana, 1. oktobra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) se je prek svoje sindikalne zaupnice na Srednji šoli Zagorje in predsednice Območnega odbora SVIZ Zasavje seznanil z razmerami na šoli, kjer so dijaki v enem od kombiniranih razredov poklicno-tehniškega izobraževanja zavrnili nošnjo mask.

Po informacijah sindikata se je nošenju mask uprlo 15 dijakov od skupno 290, ki obiskujejo šolo, pod tožbo pa se jih je podpisalo 11. Zaposleni na šoli in ravnateljica vztrajajo pri edinem ustreznem stališču, da je treba predpisane ukrepe in navodila, ki jih sprejema velika večina dijakov in dijakinj, spoštovati. SVIZ na podlagi informacij, ki jih ima, zavrača govorice, da naj bi del učiteljstva dijake podprl, kot povsem izmišljene in neresnične. Ravnanje vodstva šole in zaposlenih je bilo do zdaj povsem ustrezno in ga SVIZ v celoti podpira. Pričakuje, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v zvezi s tožbami, ki so glede nošenja mask vložene proti šoli, zagotovilo ravnateljici in zaposlenim vso potrebno pomoč. Sindikat MIZŠ hkrati poziva in od njega zahteva, naj aktivno zaščiti zaposlene, ki so zato, ker želijo spoštovati veljavne predpise, izpostavljeni šikaniranju nasprotnikov cepljenja in nošenja mask. SVIZ je zaposlenim na Srednji šoli Zagorje prek sindikalne zaupnice že zagotovil, da jim bo stal ob strani in  jim zagotavljal pomoč, ki bi jo potrebovali.

Glavni odbor o perečih vprašanjih

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so se danes, 7. septembra 2021, na izredni seji sešli članice in člani glavnega odbora, ki so se glede na aktualno dogajanje, povezano z ukrepi obvladovanja covida-19, vnovič opredeljevali do vprašanj cepljenja, testiranja in zagotavljanja ustreznih zdravstveno-varnostnih ukrepov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in zavodih s področja kulture ter v raziskovalni dejavnosti. Ob tem so se naslonili tudi na odgovore iz anketnega vprašalnika, ki ga je sindikat pred dnevi naslovil na svoje sindikalne zaupnice in zaupnike. Dotaknili so se še vladnega predloga spremembe ureditve dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije. Po koncu seje je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj odločitve in sklepe najvišjega organa med kongresoma predstavil v izjavi za medije – videoposnetek le-te si lahko v celoti ogledate v nadaljevanju te objave.  

Glavni odbor sindikata je sicer sprejel sklep glede cepljenja proti covidu-19 že v začetku letošnjega januarja, članice in člani GO SVIZ pa so ga na tokratni seji še enkrat pretresli in ponovno poudarili, da je upoštevaje stališče stroke »cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covida-19. SVIZ stroki in znanosti zaupa, zato zagovarja koristnost cepljenja proti covidu-19, ki naj temelji na prostovoljni odločitvi posameznika.« Članice in člani GO SVIZ so dodatno poudarili, da je zagovarjanje koristnosti cepljenja treba razumeti kot poziv članstvu, naj se odloči za cepljenje. Upoštevaje znanstvena dejstva in stališča stroke je odločitev za cepljenje vsakega posameznika in posameznice prispevek k omejevanju epidemije, v skupno dobro in v dobro vsakega posameznika. Z odločitvijo za cepljenje pa tako zaposleni neposredno prispevajo k skupnemu cilju, da so šole, univerze, dijaški domovi in vrtci odprti ter k stabilnejšem delovanju kulturnih ustanov in raziskovalnih inštitutov v razmerah, ki jih opredeljuje epidemija. Ob strpnem, argumentiranem nagovarjanju članstva, naj se cepi, SVIZ vztraja, da mora odločitev za cepljenje ostati prostovoljna odločitev posameznika.

Na seji so članice in člani GO SVIZ podprli smiselnost preverjanja izpolnjevanja PCT pogojev in se v sklepu zavzeli za periodična, obvezna samotestiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, socialno-varstvenih zavodih ter kulturi v skladu s priporočili stroke. Testiranja po prepričanju SVIZ odločilno prispevajo k sledenju razširjenosti okužb in so nujna  pri načrtovanju ukrepov za omejitev epidemije. Sindikat pri tem zagovarja samotestiranje, ki temelji na zaupanju do zaposlenih, ker ne dvomi, da bo članstvo obveznost izvajalo odgovorno, natančno in pošteno. Ob tem članstvo sicer še dodatno poziva, naj testiranje izvaja dosledno, vse delodajalce pa, da v primeru, ko bi posamezni zaposleni samotestiranje zavračali, morebitne spore rešujejo po mirni poti, tj. z dialogom, dodatnim ozaveščanjem in iskanjem drugih oblik testiranja, upoštevaje dejstvo, da je odpoved delovnega razmerja skrajni ukrep, ki ga ima delodajalec na razpolago. 

Članice in člani GO SVIZ so sklenili tudi, da bo sindikat Vlado RS znova pozval, naj poleg sredstev za prezračevalne naprave v letu 2022 zagotovi tudi sredstva za dodatne naloge zaposlenih in dodatne zaposlitve kvalificiranega osebja, ki bo nadomeščalo obolele in tiste zaposlene, ki jim bo odrejena karantena. Prav tako sindikat pričakuje, da ga bo oblast po letu in pol ignoriranja stališč in interesov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kulturi in znanosti aktivno vključila v pogovore in dogovore o oblikovanju strategij za obvladovanje epidemije. Prisotni na seji so v luči njegovih dvomov v znanstvene dokaze o obstoju epidemije in zavračanju ukrepov za omejevanje širjenja covida-19 oblikovali še poziv k odstopu ravnatelja Osnovne šole Prebold. V luči nedavno napovedanega začetka pogajanj za spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor v delu, ki zadeva izplačevanje dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije, pa je bila na srečanju kot usmeritev za sindikalne pogajalce opravljena kratka razprava tudi o tem vprašanju.

Page 1 of 2012345...1020...Last »